Folkeskolen

Det mener SF

SF arbejder for, at folkeskolen fortsat forbliver en skole for alle, uanset postnummer, familiebag-grund og kompetencer. I folkeskolen skal man have mulighed for at møde alle på tværs af sociale-, økonomiske- og etniske skel, og dermed udvikle et stærkt lokalt fællesskab. Folkeskolen skal ruste alle til at blive hele mennesker og deltagende borgere. Derfor bekymrer det SF, at Rebild Kommune er en af de kommuner i Danmark, der bruger færrest penge per elev målt på nettodriftsudgifter.

En konsulentrapport har påvist, at folkeskoleområdet i kommunen er underfinansieret med 8 millioner kroner. SF vil arbejde, for at skolerne tilføres midler, så den som minimum bringes på niveau med sammenlignelige kommuner. Det betyder bl.a. flere investeringer i moderne undervisningsmateriale og IT-udstyr. SF vil også arbejde for, at man styrker det pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejde med henblik på at forbedre praksis og dermed give flere lokale initiativer på skolerne mulighed for at blomstre.

Det er ligeledes vigtigt, at skolernes medarbejdere, ledelser og bestyrelser har mulighed for at forme deres egen hverdag og afprøve gode idéer i samarbejde med elever og forældre. I SF ser vi eksempelvis gerne muligheden for to-voksenordninger i timerne udbredt, så man kan styrke det pædagogiske arbejde og evt. sætte undervisningstiden ned, som er blevet meget lang efter indfasningen af den ny folkeskolereform. Reformen har givet anledning til meget berettiget debat og kritik. Derfor mener vi også det er vig-tigt at vi giver den et serviceeftersyn både landspolitisk og her i Rebild Kommune.

I SF mener vi også:

  • at dannelse og udviklingen af det hele menneske skal have et stærkere fokus - i stedet for at man kun fokuserer på eksamenskarakterer og testresultater
  •  at der indføres et loft på max. 24 elever i gennemsnit i hver klasse
  • at der lokalt skal forhandles en arbejdstidsaftale med folkeskolens faggrupper
  • at ingen lærere skal undervise mere end 750 timer per år. Det vil bl.a. kunne skabe rum til den nødvendige forberedelse og samtidig styrke samarbejdet mellem ledelse, lærere og pædagoger
  • at medarbejderne, elever, forældre og skolebestyrelser inddrages mest muligt i udviklingen af skole
  • at der arbejdes mere med tankerne om den åbne skole, så samspillet mellem skole og det omgivende samfund kan blive styrket i kommunen

Børn med særlige behov

Der er et stigende behov for hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov. Folkeskolen skal være rummelig, men der skal også være tilstrækkelige ressourcer til de børn og unge, som har brug for en mere specialiseret indsats. Der skal tilføres tilstrækkelige ressourcer, således at indsat-sen for at inkludere flere børn og unge i folkeskolens normaltilbud bliver muliggjort.<

Der vil dogstadig være børn, som ikke kan rummes i de almindelige klasser, og derfor skal der fortsat være gode tilbud til disse børn i eller uden for kommunen. SF vil arbejde for, at det altid er børnenes tarv og mulighed for udvikling, som er afgørende for specialtilbuddets karakter - ikke hensynet til kommunens økonomi. SF vil samtidig arbejde for, at Rebild Kommune bringer den specialiserede indsats overfor børn og unge op på et anstændigt niveau, som mindst matcher det, sammenligne-lige kommuner befinder sig på.

SF vil endvidere arbejde for, at SFO-ordningerne fastholdes som et godt pædagogisk tilbud, der har åben morgen og eftermiddag, og med en forældrebetaling, hvor der er sammenhæng mellem åbningstid og betaling. Skolestrukturen SF vil arbejde for, at Rebild Kommune har en bred vifte af tilbud med en passende blanding af store og små skoler. SF ønsker at bevare de små skoler, når de har lokal opbakning, og det samti-dig er muligt at sikre et forsvarligt fagligt- og pædagogisk niveau – det gælder både offentlige sko-ler og friskoler. I den forbindelse er det væsentligt, at anlægge et helhedsperspektiv på den en-kelte skoles situation – både i lokalsamfundet og i skolens daglige liv.

SF anser den enkelte skole for at være et fællesskab, der består af flere forskellige faggrupper, der hver især bidrager til at opretholde og udvikle skolen så børnene får så gode udviklingsmuligheder som muligt. SF går der-for imod udlicitering og centralisering af servicemedarbejdere og rengøring samt andre støttefunk-tioner. Det handler om at skabe fællesskab og synergi lokalt. SF vil arbejde for, at skolestrukturen fastlægges for flere år ad gangen, så der skabes ro og tryghed om den enkelte skole.