Det mener SF

For SF er det helt afgørende, at vores unge medborgere har mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor de føler sig socialt accepteret – hvad end det er i familien, lokal-kvarteret, sportsforeningerne eller i skolen.

Vi oplever, at konkurrencestaten og nulfejlskulturen skaber ”vindere” og ”tabere”, og at det fylder mere og mere i de unges bevidsthed. Vinderne kan sætte flueben på en tjekliste hver gang, de gør ”det rigtige”, mens taberne ekskluderes fra fællesskaberne og den stærke ungdomsgeneration, fordi de ikke har ressourcerne til at følge med, og vi risikerer at miste dem til bl.a. kriminalitet og radikalisering. Det må ikke ske.

En ungdomspolitik bør arbejde for at bekæmpe den sociale ulighed i samfundet. Den bør sikre un-ges ret og behov for at godt ungdomsliv – fx på områder som transport, bolig, sundhed, trivsel, ud-dannelse og fritidsaktiviteter, og den bør inkludere alle unge i lokale fællesskaber, som ikke skaber vindere og tabere, men hvor det betyder mere at være nogen i stedet for noget. Vi skal give vores unge medborgere plads til at fejle, til at vælge om og til sociale, solidariske og mangfoldige fælles-skaber, der skaber sammenhold.

Alle unge har ret til at blive involveret og lyttet til. Derfor skal kommunens ungdomspolitikker om-favne alle unge – aldersmæssigt, geografisk, socioøkonomisk og uddannelsesmæssigt.

Den bør ikke kun tilgodese bestemte grupper af unge, for uanset, om den unge har en høj eller lav grad af ressourcer med sig, er der brug for indsatser og tilbud, som kan hjælpe, støtte, udfordre og styrke fremtidens voksne. SF støtter 16 års valgret.

Unge mellem 15 og 25 år skal kunne henvende sig til en psykolog og få gratis hjælp – også uden en lægeerklæring. Der bør ikke være forskel på, om unge kæmper med et fysisk problem, som et brækket ben, eller et psykisk problem, som angst eller depression. Det vil forebygge, at færre af fremtidens voksne vil kæmpe med en dårlig psyke.

Socialt udsatte unge, der fylder 18 år skal have ret til en opfølgende indsats, så de får hjælp til at komme godt i gang med en uddannelse mv. SF foreslår derfor, at der indføres en koordineret ind-sats i tre år efter den unge er fyldt 18 år. I dag er der mange social udsatte unge, der i 18-års fød-selsdagsgave får at vide, at nu må de klare sig selv. Desværre er der mange, der ikke pludselig kan leve op til det krav – bare fordi de er blevet myndige, og her skal kommunen træde til med en hjælpende hånd.

Børn og unge, der lever under EU’s fattigdomsgrænse skal have et klippekort, som kan bruges til betaling for et kontingent i for eksempel en idrætsforening, fritidsklub eller andre fritidsaktivite-ter. Det er en mulighed for at få adgang til fællesskaber med andre børn og unge.

Vi ønsker større fokus på sociale kompetencer og fællesskab frem for individuelle præstationer. Vi bakker op om indsatser, der får unge til at hjælpe hinanden mere, fordi en bedre samarbejdskultur giver bedre trivsel. En vej hertil kan være at styrke den sociale kapital generelt og i særdeleshed

i studielivet. Social kapital dækker over graden af gensidig tillid og hjælpsomhed, og forskning vi-ser, at den har en klar sammenhæng med de unges trivsel.