Natur, klima og miljø

Det mener SF

NATUR

Rebild Kommune er en landkommune med såvel mange dyrkede arealer som stor naturrigdom. Kilderne, vandløbene, ådalene, søerne, moserne, skovene og det åbne land rummer fantastiske naturværdier. Desværre har beskyttelse, udvikling og pleje af naturarealerne ikke altid været prio-riteret tilstrækkeligt. Det til trods for, at Rebild Kommune brander sig som en særlig kultur- og na-turkommune.

Naturen skal have mere plads, bedre kvalitet og højere prioritet i Rebild Kommune. SF vil arbejde for, at Rebild Kommune ændrer kurs og fremover gør en anderledes aktiv, målrettet indsats for natur og miljø. SF ønsker, at kommunens natur skal plejes aktivt, så naturværdierne fastholdes, og udvikles til glæde for nuværende og kommende borgere.

Det er et internationalt mål, at tilbagegangen i dyre- og plantearter skal standses – senest i 2020. Det synes umuligt med mindre der straks ændres kurs. Alle har et ansvar, men kommunen er som hovedmyndig på naturområdet oplagt til at gå forrest i kampen mod sammenbrud af de naturlige økosystemer. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal vendes til fremgang hurtigst mu-ligt – og de gode resultater skal dokumenteres.

Gennem EU’s habitatdirektiv har Danmark forpligtet sig til at beskytte og forbedre naturen i Na-tura 2000-områderne, som er Europas højst prioriterede naturområder. I Rebild Kommune er vi velsignet med tre Natura 2000-områder, hvoraf især det store centrale Natur 2000-område med Rold Skov, Lindenborg Å og Madum Sø brander kommunen og tiltrækker turister.

SF vil arbejde for, at der tages initiativer der mere målrettet arbejder for en implementering af Na-tura 2000-planerne, således at målene for de enkelte områder og arter reelt kan opfyldes.

Staten fordeler desværre midlerne til denne indsats efter kommunens indbyggertal og ikke efter naturarealernes størrelse. Derfor må forholdsvis tyndt befolkede kommuner med store naturarea-ler selv finansiere en del af indsatsen i Natura 2000-områderne, hvis målene skal nås.

SF ønsker derfor, at der på hvert årsbudget afsættes et betydeligt beløb øremærket indsatsen i Natura 2000-områderne. Derudover bør der afsættes et mindre beløb til finansiering af naturgen-opretning og naturpleje, således at Rebild Kommune har mulighed for at skabe ny natur, opkøbe værdifulde mindre naturarealer og/eller forbedre kvaliteten af naturen også uden for Natura 2000-områderne – med eller uden midler udefra.

I Plan- og Klimastrategi 2015 har byrådet prioriteret ny bynær natur til gavn for rekreative interes-ser frem for en indsats i områder med kommunens mest sårbare natur. Det er der hidtil ikke kom-met megen ny natur ud af. SF ønsker, at kommunens naturindsats skal prioriteres efter faglige kri-terier, så indsatsen gavner de truede arter og således den biologiske mangfoldighed øges mest muligt.

SF vil arbejde for, at der rejses mere skov i Rebild Kommune og andelen af urørt skov skal øges, da biodiversiteten i urørt skov kan blive meget høj (se også afsnit om grundvandsbeskyttelse).

Som noget nyt skal kommunerne udpege Det Grønne Danmarkskort i Kommuneplan 2017. Kortet skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort lands-dækkende naturnetværk. Når kortlægningens udgangspunkt er de naturarealer, som i forvejen har den højeste naturværdi, vil en udvidelse og en sammenbinding med mindre, nu fragmenterede, naturarealer gøre den danske natur mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter. SF mener, at kommuneplanernes retningslinjer skal udformes, så de sikrer, at naturen har førsteprio-ritet i de områder, der udpeges som Grønt Danmarkskort. Det er et vigtigt for at forhindre yderli-gere tab af biologisk mangfoldighed.

Udpegning af Det Grønne Danmarkskort betyder ikke, at de økologiske forbindelser og de potenti-elle økologiske forbindelser, som er kortlagt i kommuneplanen kan nedprioriteres. SF vil fortsat arbejde for, at kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse respekteres og ikke tilsidesæt-tes til fordel for andre interesser, som vi desværre ofte har set.

Rebild Kommune arbejder p.t. på en natur-. og fritidspolitik. SF vil arbejde for at politikken bliver ambitiøs og tilknyttes handleplaner med konkrete mål, tidsrammer og dermed målbare succeskri-terier for naturen i Rebild Kommune. Naturpolitikken bør indeholde en artsforvaltningsplan, der fastlægger, hvordan kommunen vil fremme betingelserne for de truede arter, som findes i kom-munen.

SF vil arbejde for, at alle sager, som skal behandles i byråd og udvalg, bliver screenet for deres ind-virkning på biodiversitet, miljø, klima og kulturarv, således at konsekvenserne herfor indgår i be-slutningsgrundlaget.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Rent drikkevand direkte fra undergrunden er en værdifuld ressource. Men grundvandet trues mange steder af forurening fra byerne samt nitrat og pesticider fra dyrkning af landbrugsarealer.

Rebild Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i sårbare områder er desværre ofte uden konkrete indsatser, som kan forbedre beskyttelsen af grundvandet. Det skyldes dels, at de små vandværker mangler økonomi til udbetaling af kompensation for dyrkningsrestriktioner og dels manglende lyst til at indskrænke lodsejeres handlefrihed. SF ønsker, at kommunens indsats-planer fremover skal have reel effekt, og vil ikke stemme for vedtagelse af indholdsløse indsatspla-ner.

Vandsektoren skal ikke privatiseres og gøres til genstand for profit. Til trods for at der kan være lokale interessekonflikter som nævnt ovenfor, værdsætter SF, at lokale borgere i vandværkernes

bestyrelse påtager sig ansvaret for at skaffe og beskytte vandforsyningen - også til fremtidige ge-nerationer.

Nitratindholdet i drikkevandet må ikke overstige 50 mg/l. SF ønsker, at det politisk vedtagne admi-nistrationsgrundlag for indsatsplanlægning ændres, så vandværkerne skal foretages en målrettet indsats, når nitratindholdet når 25 mg/l og ikke som i dag 37,5 mg/l. Ved en tidligere indsats kan effekten nå at slå igennem, inden grænseværdien nås og det kan således undgås at drikkevands-boringer må sløjfes.

For at beskytte grundvandet endnu bedre, skal der arbejdes aktivt for, at landbrugsdrift i områder med særlige drikkevandsinteresser omlægges til økologi, ekstensiveres eller udfases.

Forbuddet mod brug af pesticider på de af kommunens arealer som er bortforpagtede, skal hånd-hæves effektivt.

Hvor det ikke strider mod landskabelige interesser, skal der arbejdes for skovrejsning i områder med særlige drikkevandsinteresser. I samarbejde med vandværkerne skal kommunen spille en ak-tiv rolle for at få lodsejere til at plante skov på bl.a. landbrugsarealer. Det kan gøres ved at opsøge de relevante lodsejere og oplyse om mulighederne i statens skovrejsningspulje og evt. ved at bistå med ansøgning om støtte.

SF vil støtte lokale initiativer til etablering af giftfrie områder som eksempelvis Buderupholm med henblik på helt at udfase sprøjtegifte i private haver og gårdspladser i kommunen. Giftfri byer og områder reducerer risikoen for grundvandsforurening og sætter fokus på borgernes mulighed for selv at gøre en indsats for såvel grundvand som biodiversitet.

SF vil arbejde for, at undgå råstofindvinding i vandværkernes indvindingsopland.

KLIMA

I Morsø Kommune har de Kulturmødet, i Hjørring Kommune har de Naturmødet, og i Rebild Kom-mune har vi Klima Rebild.

I SF er vi begejstrede for kommunens klimakampagne, som har udviklet sig markant gennem de seneste 4 år. Klima Rebild bygger på samskabelse, og involverer mange forskellige aktører - både under forberedelserne og i de to uger hvert forår, hvor institutioner, virksomheder, foreninger og forvaltningen sætter fokus på klimaudfordringerne.

Klima Rebild formidler viden og engagerer mennesker i kampen mod klimaforandringerne. Derfor ønsker SF at styrke Klima Rebild ved at afsætte flere kommunale arbejdstimer til udvikling af kon-ceptet samt koordinering og markedsføring af aktiviteterne under kampagnen.

SF støtter kommunens planer om at udarbejde en klimahandlingsplan med en række konkrete handlinger, som skal gennemføres for at nå vedtagne målsætninger for reduktion i udledning af klimagasser.

Rebild Kommunes klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening udløb med 2015. SF vil presse på for, at der underskrives en ny klimakommuneaftale hurtigst muligt. Vi ønsker at kommunen skal ansøge om at opnå status som Klimakommune Plus+. De initiativer, som giver mu-lighed for at blive Klimakommune Plus+ er sammenfaldende med SF-politik.

SF anerkender, at der er svære dilemmaer forbundet med opstilling af flere vindmøller på land, da vigtige energipolitiske målsætninger ofte kolliderer med hensynet til landskabsværdier og til nabo-ers livskvalitet. Derfor arbejder SF på landsplan for flere havvindmølleparker.

I forbindelse med sin vindmølleplanlægning skal Rebild Kommune tage de videst mulige hensyn til landskabsværdier og de lokale beboere frem for at lade sig styre af erhvervsøkonomiske interes-ser. Store vindmøller i nabolaget kan reducere borgeres livskvalitet og gøre ejendomme usælge-lige. For at forhindre at borgere stavnsbindes til områder påvirket af nye tekniske anlæg, skal Re-bild Kommune være parat til opkøbe eller ekspropriere enkelte ejendomme, hvis der skal opsæt-tes flere store vindmøller i kommunen.

SF vil arbejde for, at der udelukkende indkøbes grøn strøm til kommunale bygninger, og at nye kommunale bygninger opføres som bæredygtigt byggeri, 0-energihuse og +energihuse.

SF vil arbejde for, at der ved renovering af kommunale bygninger målrettet arbejdes på at erstatte eller supplere den eksisterende energiforsyning med vedvarende energi - gerne solenergi.

SF ønsker, at der i lokalplaner for nye boligområder stilles krav om, at boligerne opføres som 0 - energihuse.

CO2-udslippet indenfor transportsektoren stiger, og udgør en stor del af det samlede udslip i Dan-mark. SF ønsker, at kommunens bilpark fremover skal rumme så stor en andel af elbiler (og evt. biogasdrevne biler) som overhovedet muligt. Kommunens indkøbspolitik bør ikke være en hin-dring for ud fra politiske målsætninger at vælge miljøvenlige varer og tjenesteydelser.

SF foreslår, at der udarbejdes er grønt regnskab for kommunens institutioner og forvaltning hvert år. Det grønne regnskab skal ud over kommunens eget energi og CO2-udslip også indeholde en status for borgernes energiforbrug og hvilke varmekilder der anvendes i private boliger og er-hvervsvirksomheder.

SF ønsker, at Rebild Kommune i sin fysiske planlægning er forsigtig med at planlægge byudvikling m.m. i lavtliggende områder. De kommende grundvandsstigninger, som er beregnet i forhold til øget nedbør pga. klimaforandringerne, kan være for konservative, således risikoen for at de nye anlæg om nogle årtier vil blive påvirket af grundvandsstigningerne undervurderes. Byudvikling i lavtliggende områder bør ikke forhindre, at naturlig hydrologi i vores ådale kan genoprettes.

SF ønsker at arbejdet med klimatilpasning tager videst muligt hensyn til eksisterende naturværdier og desuden kombineres med indsatsen for at etablere ny natur - også inde i byerne.

LYSFORURENING

I SF værdsætter vi døgnets mørketimer både af hensyn til rytmen i de naturlige økosystemer, menneskers trivsel og vores mulighed for at opleve nattehimlen. Derfor vil vi arbejde for at be-grænse lysforurening mest muligt, hvilket også har positiv effekt på elforbruget og CO2-udlednin-gen. Rebild Kommune har tidligere deltaget i Earth Dark Hour, og i lokalplaner stilles der ofte krav om diskret belysning ved boliger, men der kan gøres meget mere. Lad os sætte fantasien og for-nuften i omdrejninger.

ØKOLOGI

På økologisk dyrkede arealer anvendes ikke pesticider, som kan forurene grundvandet og der er i gennemsnit 30 % mere biodiversitet på økologisk dyrkede arealer sammenlignet med konventio-nelle. Derfor ønsker SF, at flere arealer skal dyrkes/drives økologisk som et effektivt middel til be-skyttelse af såvel grundvand som biologisk mangfoldighed.

SF ønsker, at Rebild Kommune skal tilskynde lokale landbrugsvirksomheder til at omlægge til øko-logisk drift. SF ønsker, at alle kommunens egne landbrugsarealer dyrkes økologisk, og at forbuddet mod brug af sprøjtegifte håndhæves.

Rebild Kommune kan fremme den økologiske produktion som aftager af lokalt producerede økolo-giske varer. SF vil arbejde for at ”Politik for Indkøb og Udbud” samt ”Mad- og Måltidspolitik” æn-dres, således at der indarbejdes præcise mål for indkøb af (især lokalt producerede) økologiske va-rer og andre bæredygtige varer/ydelser.

Regeringens mål for økologi i offentlig bespisning er 60% i 2020. SF foreslår, at 60% af måltiderne i Rebild Kommunes institutioner og kantiner skal være økologiske allerede ved udgangen af 2018 med et mål om at nå op på 80% i 2021.

NATUR OG LANDBRUG

Landbruget er stadig et væsentligt erhverv i Rebild Kommune, men betydningen for beskæftigelse og samfundsøkonomi har været dalende gennem årtier. Til trods for nedgangen i beskæftigelsen, råder landbruget stadig over mere end 60 % af Danmarks areal og har dermed en altafgørende be-tydning for vores landskab, som skæmmes af enorme driftsbygninger. Landbrugets ændrede og stadigt mere intensive dyrkningsmetoder medvirker til, at naturen er forarmet i en sådan grad, at hidtil almindelige arter i dag trues med udryddelse. Der skal gøres en stor aktiv indsats for at gen-

oprette Danmarks natur og derfor må økonomiske interesser vige for hensynet til naturen og der-med for hensynet til vore efterkommeres livsbetingelser. SF tænker langsigtet og prioriterer fælles goder frem for her-og-nu-fordele for enkeltpersoner og virksomheder. Hvis natur- og landbrugsin-teresser kommer på kollisionskurs, prioriterer SF derfor naturen over landbruget.

AFFALD OG RESSOURCER

Naturens ressourcer er begrænsede og samtidig er køb-og-smid-væk-kulturen en bombe under natur, miljø, samfundsøkonomi. Derfor skal den hurtigst muligt erstattes af en bæredygtig - cirku-lær - anvendelse af naturens ressourcer. Samtidig skal produktionen af nyt affald reduceres.

Regeringens ressourcestrategi skal sørge for, at en stor del af affaldet fra husholdninger og er-hverv fremover genanvendes i stedet for at gå op i røg i varmeværkerne. EU stiller krav om, at alle lande skal genbruge 50% af de hårde materialer som metal og plastic i 2020.

I SF prioriterer vi omstilling til et bæredygtigt samfund højt, og er derfor glade for, at Rebild Kom-mune omsider har indført kildesortering af husholdningsaffald. Desværre har kommunen endnu ingen plan for udsortering og udnyttelse af det organiske affald, som ellers har et stort ressource-økonomisk potentiale. Det må der hurtigst muligt gøres noget ved.

Erhvervsaffaldet er liberaliseret, men kommunen har en tilsynsforpligtelse med at sikre, at er-hvervslivet udsorterer genanvendelige fraktioner. SF ønsker billig adgang til genbrugspladserne for små erhvervsvirksomheder.

Størstedelen af det organiske affald stammer fra husholdningerne, hvor 50 % af dagrenovationsaf-faldet er organisk. 84 % af den samlede mængde organisk affald i Danmark bliver i dag brændt, men energiudnyttelsen kan forbedres væsentligt ved andre behandlingsmetoder. Ved bioforgas-ning genanvendes værdifulde næringsstoffer fra affaldet til markgødning og dermed spares res-sourcer. Der er desuden store muligheder for at fremstille højværdiprodukter af det organiske af-fald som f.eks. proteinprodukter eller biobaseret plast. Lad os dog komme i gang.

MILJØCERTIFICERET KOMMUNE, GRØNT REGNSKAB, FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UD-VIKLING - ELLER DET HELE?

SF ønsker, at Rebild Kommune skal arbejde mere målrettet for en bæredygtig udvikling både in-ternt i kommunens egen organisation og ude blandt borgere og virksomheder i kommunens geo-grafiske område. Klima Rebild er et skridt på vejen, men kampagnen vedrører ikke alle aspekter af indsatsen for en bæredygtig udvikling. SF overvejer om nogle de følgende tiltag passer til Rebild Kommune.

Kommunens forvaltninger og institutioner kan ligesom Albertslund Kommune miljøcertificeres. Som EMAS-certificeret organisation skal kommunen gøre en aktiv indsats for at udleve sin miljøpo-

litik, overholde sine forpligtende aftaler på miljøområdet og løbende reducere sine negative på-virkninger af natur og miljø. Kommunen skal overholde miljølovgivningen på alle områder, hvilket ledelsen evaluerer på dens årlige miljømøde.

For at sikre en solid forankring af miljøarbejdet og løbende forbedringer kan alle kommunens ar-bejdspladser udpeger en miljørepræsentant og fastsætte lokale miljømål. Det handler om at sætte miljøarbejdet i system i de enkelte enheder ved at kortlægge miljøforholdene, formulere en miljø-politik, fastsætte mål, udarbejde handleplaner og evaluere resultaterne.

En anden mulighed er at genoptage traditionen for udarbejdelse af grønne regnskab for Rebild Kommune - både for virksomheden/organisationen og for hele kommunen som geografisk om-råde. I 2014, 2015 og 2016 er der ikke udarbejdet grønt regnskab, men udelukkende budgetøko-nomiske regnskaber.

Rebild Kommune kan også udarbejde en handlingsplan, som beskriver, hvordan kommunen kan bidrage til opfyldelse af FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Borgerrepræsentationen har i april 2017 besluttet, at Københavns Kommune skal udarbejde et ud-kast til en handlingsplan med forslag til, hvordan København med størst effekt kan understøtte indfrielsen af de 17 verdensmål. SF ønsker, at Rebild Kommune følger samme vej.