Det mener vi

At blive ældre i Rebild Kommune skal være en naturlig begivenhed. Som borger der er blevet æl-dre, skal man fortsat kunne leve det liv, man ønsker og gøre de ting, der betyder noget for en, også selvom man har brug for hjælp. De ældre som har behov for omsorg og pleje skal sikres til-strækkelig hjælp og nærvær.

De ældre, der pga. sygdom, alderssvækkelse mv. har brug for hjælp skal tilbydes pleje og omsorg på et niveau, vi som et af verdens rigeste samfund kan være bekendt. Hjælpen skal gives til og af-tales med den enkelte borger. Det er også vigtigt, at medarbejdere i hjemmeplejen og på ældre-centrene har tid og mulighed for at vise den ældre borger anerkendelse og respektere den enkelte borgers ønsker og behov. Tilbuddene til de ældre er for SF et af velfærdssamfundets ker-neopgaver, og SF vil gerne at Rebild Kommune er kendt som et sted, hvor man trygt kan blive æl-dre.

SF vil arbejde for, at plejen forbliver en kommunal opgave og ikke udliciteres, og SF vil arbejde for, at ældreområdet budgetteres tilstrækkeligt, således at der er ressourcer til f.eks. at de ældre får mulighed for et dagligt bad og en daglig gåtur. Medarbejderne som hjælper de ældre i Rebild Kom-mune skal kunne være glade og stolte af at arbejde i plejen og de skal vises tillid, da de netop er dem som kan gøre en forskel for den enkelte ældre. Medarbejderne skal kunne få efteruddan-nelse og opkvalificering, så plejen og omsorgen til stadighed kan gives på en værdig og betryg-gende måde.

SF mener ikke, at kommunale ældrecentre skal udliciteres. Vi er ikke imod friplejehjem, men da vi mener, der skal være plejebolig- tilbud i hele kommunen, så skal der i den overordnede planlæg-ning have fokus på, at der er plejebolig-tilbud i hele kommunen, og hvis oprettelsen af et fripleje-hjem vil lave en skævdeling af plejeboligerne i kommunen, så vil SF ikke støtte det. I stedet vil SF være nysgerrige og interesserede i at give alle ældrecentrene vilkår, så de ældre og de ansatte tri-ves og har det godt.

SF ønsker, at eksisterende ældrecentre moderniseres løbende og at der i tilknytning til de ældres boformer er aktivitetscentre. SF mener der skal være mere gang i den på ældrecentrene, der skal samarbejdes med det lokalsamfund, man er en del af, og dørene skal være åbne, så der kan ska-bes liv og aktivitet.

SF ønsker at frivillige, i mange tilfælde dem der bliver ældre om nogle år, i stort omfang inddrages i samværet på ældre- og aktivitetscentre, og at de støttes i dette.

SF vil arbejde for, at der er tilstrækkeligt med bo- og plejetilbud specielt målrettet til demente og deres pårørende og at der aktivt tilbydes vedligeholdende træning i inspirerende træningsmiljøer med mulighed for samvær med ligestillede for bl.a. at forebygge isolation og ensomhed. Også demente i egen bolig skal hjælpes og støttes, så både de og deres pårørende kan have et trygt og godt liv.

SF vil arbejde for, at de ældre tilbydes sund og nærende hovedsagelig økologisk frisklavet og vel-smagende mad i en fleksibel madordning.

SF ønsker, at Rebild Kommunes hjælpemiddelservice er tidssvarende, effektiv og desuden forbliver i kommunalt regi.

SF vil arbejde for at Ældrerådet, samarbejdsudvalg og andre aktører på området får reel indfly-delse, det betyder at SF vil lytte til høringssvar og kommentarer fra alle involverede og interesse-rede, og SF vil arbejde for at der er løbende dialog med de relevante parter.

SF mener der skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg til alle over 75 år, også de borgere, der modtager hjemmepleje.

Helt konkret så vil SF altid i arbejdet i byrådet arbejde for, at der er det rette antal medarbejdere til at løfte opgaven i ældreplejen,så borgeren oplever det trygt og godt.

SF vil altid støtte dialogen med de aktører, som er på området, eksempelvis ældrerådet, samar-bejdsudvalg, bruger- og pårørenderåd og andre aktører.