Sundhed, socialpolitik og integration

Det mener SF

SF anser det for vigtigt, at den enkelte borger og familie er ansvarlig for at tage vare på egen sund-hed, men det er vores opfattelse, at kommunen skal bidrage aktivt til dette i alle de fællesskaber, som en borger i Rebild Kommune indgår i. Det kan eksempelvis være i skoler, daginstitutioner, idrætsforeninger, arbejdspladser og plejehjem. Forebyggelse er en fornuftig investering både menneskeligt og økonomisk – det vil give bedre liv for kommunens borgere, og en bedre økonomi for kommunen. Sunde børn trives godt i skolen, og sunde ældre har flere ressourcer til at være selvhjulpne i længere tid til glæde for alle parter. SF vil arbejde for Rebild Kommune ambitiøst og aktivt arbejder for at forebygge rygning, alkohol- og stofmisbrug, og mulighederne for sund kost og motion skal fremmes. SF ønsker, at sundhedsfremme og forebyggelse skal indarbejdes i alle kommunens tiltag og planer. Der skal efter SF’s opfattelse rettes et særligt fokus på, at kommunen laver en ekstra indsats for at forebygge sundhedsproblemer hos kommunens svageste borgere i alle aldre, så den voksende ulighed i sundhed kan bekæmpes. HANDICAP,

SOCIALPSYKIATRI, ALKOHOL- OG STOFMISBRUG

SF finder det vigtigt, at alle mennesker skal have mulighed for en aktiv tilværelse, hvori der også indgår tilbud om beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Dette gælder også børn og voksne med nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne. SF ønsker at alle borgere uanset funktionsniveau kan leve et liv ud fra deres egne drømme og behov. SF vil arbejde for at der i Rebild Kommune findes et varie-ret tilbud indenfor bolig- og fritidsaktiviteter til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne. SF vil arbejde for en velfungerende socialpsykiatri med støttecentre og væresteder, akti-viteter, beskæftigelse, idrætstilbud mv. SF ønsker at tilbuddene så vidt mulig er i Rebild Kommune, men såfremt borgeren vil få bedre livskvalitet i et tilbud uden for kommunen, skal dette tilbydes borgeren. SF ser det som vigtigt, at kommunen påtager sig et medansvar for børn, unge og voks-nes alkohol- og stofmisbrug. SF vil arbejde for at der sættes fokus på SSP-arbejdet, og at der sker aktivt opsøgende arbejde på gadeplan, og hvor unge ellers færdes, med det formål at forebygge alkohol- og stofmisbrug hos børn og unge. SF ønsker, at der i alle kommunale institutioner, idræts-haller mv., hvor børn og unge færdes, er en meget restriktiv alkohol- og misbrugspolitik.

I SF mener vi

  • At unge skal have mulighed for gratis psykologhjælp
  • At Rebild Kommune skal have et råd for socialt udsatte
  • At børn og unges trivsel, særligt i forhold til alkoholramte familier, og unges tobaksfor-brug skal forbedres

INTEGRATION OG LIGESTILLING

For SF er det grundlæggende, at alle mennesker skal have samme rettigheder og samme mulighe-der uanset køn, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering mv. SF er imod enhver form for direkte eller indirekte diskrimination og ser mangfoldighed som en styrke for samfundet.

For SF handler mangfoldighed om, at alle skal have reel mulighed for at anvende deres kvalifikatio-ner og talenter - både til glæde for sig selv og til gavn for samfundet, der har behov for, at hele spektret af individer er i spil, hvad enten det handler om arbejdsmarkedet, det politiske liv, kultur-livet eller andre dele af samfundet.

I Rebild Kommune er under 6% af borgerne indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Da vi således er en af de kommuner i landet, som har allerfærrest nydanske borgere, har vi gode mulig-heder for at yde en god integrationsindsats til de borgere, som har behov for hjælp.

SF ønsker, at Rebild Kommune skal sørge for, at der findes et tilstrækkeligt antal mindre men gode boliger til en husleje, som er overkommelig for borgere på integrationsydelse eller SU. Der er sør-get for midlertidige boliger på Nørager Ældrecentre, men det helt afgørende er, at der tilbydes gode permanente boliger til kommunens flygtninge.

Flygtninge, som har fået en permanent bolig, kan af økonomiske årsager have meget vanskeligt ved at flytte, hvis de ønsker at bo tættere på deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. SF vil arbejde for, at flygtninge ikke stavnsbindes til anviste boliger men får samme mulighed som andre borgere for at tilrettelægge et fornuftigt og godt hverdagsliv.

SF vil arbejde for oprettelse af et integrationsråd i Rebild Kommune. Forslaget skal ikke opfattes som en negligering af de frivillige borgere og foreninger, som har udført en enorm indsats for ny-danskerne. Med oprettelse af et integrationsråd ønsker SF at skabe et nyt forum, hvor nydanskere på tværs af kommunens byer kan udveksle erfaringer og evt. fælles udfordringer ved at leve som udlænding i Rebild Kommune. Det kan overvejes, om rådet også skal omfatte frivillige danskere.

Det er ikke noget krav, men vi forventer, at integrationsrådet vil bidrage positivt til det lokale de-mokrati - både når Rebild Kommune beder om rådets stillingtagen i konkrete sager, og når rådet kommer med uopfordrede input. SF forventer, at et integrationsråd kan medvirke til at flere ny-danskere vil tage del i den demokratiske proces i fremtiden - også som medlemmer af politiske partier og lister.