Kultur, fritid og idræt

Det mener vi

SF ønsker, at kultur- og fritidspolitik skal tage sit udgangspunkt dér, hvor borgerne lever og bor. Det er derfor vigtig at støtte de mange initiativer, der fødes i lokalområderne. Med andre ord skal

Rebild Kommunes kulturelle udvikling fortsat ske i et tæt samspil med de lokale ildsjæle og for-eninger.

Her har kommunens kulturråd en vigtig samlende funktion. Det er desuden af stor værdi for det lokale kulturliv, at kommunen har en selvstændig Kultur- og Fritidsforvaltning med engagerede medarbejdere, som har fingeren på pulsen i forhold til kulturlivet i kommunen, regionen og på landsplan.

SF støtter frivillige ildsjæle overalt i kommunen. Kommunale faciliteter skal stilles gratis eller billigt til rådighed for interesserede. Kommunens foreninger skal have støtte og mulighed for lokaler og løsninger må findes, hvor de praktiske forhold gør det besværligt.

Det lokale musikliv skal fortsat støttes og udvikles ved at stille gode faciliteter til rådighed for mu-sikerne, tilbyde børn og unge en bred vifte af forskellige typer musikundervisning via en stærk kul-turskole og desuden giver borgerne tilbud om spændende musikoplevelser af høj kvalitet.

SF finder det vigtig, at kulturskolen udbyder et alsidigt tilbud til børn og unge overalt i kommu-nen, så interessen for musik, billedkunst og teater mm. kan vækkes og talenter kan udvikles uan-set om de bor i Nørager, Skørping eller Øster Hornum.

SF ønsker, at kulturugerne videreføres som en årligt tilbagevendende begivenhed for hele kommu-nen og at konceptet løbende udvikles. Det forudsætter, at forvaltningen fortsat har ressourcer til at koordinere processen og støtte kulturrådets arbejde op til kulturugerne.

SF vil arbejde for, at det i kulturpolitikken indarbejdes om et mål, at alle kommunens skolebørn flere gange i løbet af skoletiden får professionelle kulturoplevelser i form af teater, museumsbe-søg, musik og billedkunst. At tage aktiv del i en skabende kunstnerisk proces, virker befordrende for børns fremtidige udbytte af kunstneriske værker. Derfor ønsker SF, at ordningen "Børns Møde Med Kunsten" (BMMK) fortsat skal være en del af det nordjyske kultursamarbejde, og vi opfordrer at institutionerne til at udnytte tilbuddet.

SF ønsker, at biblioteksområdet får et økonomisk tiltrængt løft, og at bibliotekerne/via bogbussen dækker hele kommunen, og dermed bidrager til at levere viden og oplevelser, som bl.a. kan kom-petenceudvikle til at deltage aktivt i udviklingen af demokratiet. Udgiften til bibliotekerne ligger på et meget lavt niveau i Rebild Kommune. SF vil arbejde for at bibliotekerne tildeles flere midler, og at bogbus-ordningen udvides, sådan at bogbussen kører alle hverdage og besøger byerne uden bibliotek hyppigere, også i skolernes ferieperioder.

SF vil arbejde for, at der ved kommunalt nybyggeri og ombygning afsættes 0,5 promille af bygge-summen til kunst og udsmykning udført af professionelle kunstnere.

SF vil arbejde for, at der ved renoveringer, omlægninger, anlæg af veje, rundkørsler, parker og parklignende anlæg afsættes 0,5 promille af anlægssummen til udsmykning af rum og pladser over hele kommunen.

Som en stor del af kulturen har vi i Rebild Kommune et rigt idrætsliv. Det gælder indenfor såvel bredde- og eliteidræt. Et udtryk for dette er en mangfoldighed af foreninger og klubber. SF vil fortsat støtte en videreudvikling af de mange idrætstilbud, der stilles til rådighed for borgerne for at styrke folkesundheden og de sociale fællesskaber, der er forbundet med sportslig udøvelse. Her har foreningslivet en væsentlig rolle, som SF ønsker at støtte.

Derimod ser vi den deciderede professionelle sport i et erhvervs- og underholdningspolitisk per-spektiv. Vi anerkender værdien af sådanne aktiviteter og er desuden parat til at investere i det om-fang, det også er til gavn for alle borgere i Rebild Kommune. Det vil sige, at SF mener, der skal ar-bejdes for og investeres i at tiltrække begivenheder på et højt professionelt niveau, som kan være med til at sætte Rebild Kommune på landkortet, og være rollemodeller for alle kommunens id-rætsudøvere. Dog ser vi det ikke som en kommunal opgave at støtte professionel idræt.