Planlægning, erhverv og beskæftigelse

PLANLÆGNING

SF vil arbejde for en øget demokratisk deltagelse i kommunens planlægning. Kommunens forvalt-ning skal gøre en aktiv indsats for at øge borgernes interesse og deltagelse i planlægningsproces-serne. Vi ønsker, at bl.a. planforslag fortsat fremlægges i 8 ugers offentlig høring, selvom den nye planlov reducerer den lovbestemte høringsperiode til det halve.

SF ønsker, at Rebild Kommunes fysiske planlægning skal tage mere hensyn til natur, miljø, land-skabsværdier, turisme og nuværende borgere end til erhvervsøkonomiske interesser og mulighe-den for at øge beskatningsgrundlaget ved en øget tilflytning.

BORGERINDDRAGELSE/BORGERDEMOKRATI

Beslutninger, der tages i fællesskab og på et veloplyst grundlag, holder i længden, fordi borgerne dermed får ejerskab for beslutningerne. Derfor vil SF arbejde for at styrke borgerdemokratiet og borgerinddragelsen i kommunen.

Enkeltpersoners interesser skal aldrig overskygge fællesskabets bedste og saglige argumenter. Sig-naler fra borgere, som berøres af de politiske beslutninger, skal dog tages meget alvorligt. SF tager borgerindlæg ved offentlige høringer seriøst. Berørte borgere og interesseorganisationer kan gøre politikerne klogere på de emner, byrådet skal tage beslutning om, således at beslutningsgrundla-get kvalificeres.

Vi vil derfor finde nye metoder, som kan inspirere borgerne til at bruge deres demokratiske ret-tigheder. Eksempelvis vil vi arbejde for, at 30 borgere kan fremsætte forslag, som byrådet derefter er forpligtet til at behandle politisk. Den gode cirkel skal sættes i bevægelse, så borgerne oplever, at det reelt nytter noget at involvere sig i lokale spørgsmål. Det vil øge interessen for kommunal-politik – til gavn for os alle.

Andre eksempler på konkrete tiltag, der vil kunne styrke borgerinddragelsen, kan være lokalpoli-tisk chat på kommunens facebookside. I øjeblikket poster nogle byrådsmedlemmer lokalpolitisk indhold på deres egne facebooksider, men det når ofte kun en begrænset skare af egne venner. Andre politikere finder det useriøst at diskutere politik online. Den holdning har vi ikke i SF. Hvis byrådet beslutter at bruge kommunens facebookside mere aktivt, bliver langt flere borgere op-mærksom på aktuelle lokalpolitiske emner. Interessen for lokalpolitik kan dermed styrkes og flere borgere inddrages i debatten.

Og endelig kunne kommunens kommende budget præsenteres mere spændende - f.eks. visuelt - således at flere borgere har mulighed for at få et overblik og deltage i debatten om kommunens økonomiske grundlag.

ERHVEV

Erhvervslivet udvikler sig ikke ens i Rebild Kommunes forskellige geografiske områder. Industrien koncentrerer sig i stigende grad i Støvring, og turisterhvervet i og omkring Skørping/Rebild, mens servicevirksomheder fordeler sig jævnt i hele kommunen.

I erhvervspolitikken findes der principielt to forskellige modeller til at tiltrække og fastholde virk-somheder: Den ene er discountmodellen med satsning på billige erhvervsgrunde og lav erhvervs-skat (dækningsafgift og grundskyld). Den anden er de luxe-modellen med god kommunal service (børnepasning, skoler, sportsfaciliteter, kulturliv), god infrastruktur samt smidig og effektiv offent-lig service. SF ønsker, at Rebild Kommune forfølger de luxe-modellen i bestræbelserne på at fast-holde og tiltrække industri-, håndværks- og servicevirksomheder.

SF vil arbejde for, at turisterhvervet fortsat udvikles med nye ideer og initiativer, men at tilbud-dene til turister i Rebild Kommune ikke ”tivoliseres”, men bygger videre på den enestående natur og kulturhistorie, der er så karakteristisk for store dele af kommunen.

BOSÆTNING

For SF er det en helt grundlæggende opgave løbende at gøre Rebild Kommune til et bedre sted at leve for nuværende og kommende borgere. At forøge indbyggertallet som middel til forbedring af kommunens økonomi er ikke et mål i sig selv for SF. Derfor støtter vi ikke det mellemkommunale kapløb om at udbyde flest billige byggegrunde. Vi arbejder i stedet for, at arealinddragelse til by-udvikling begrænses mest muligt af hensyn til natur- og landskabsværdierne. SF ønsker at fremme bosætning i eksisterende boligområder og landdistrikter ved et højt kommunalt serviceniveau, et blomstrende kulturliv, unikke naturområder i stadig udvikling og gode rammer for et aktivt fritids-liv.

SF vil arbejde for, at kommunens mange landsbyer forbliver levende og attraktive at bo i, således at de også fremover kan danne ramme for såvel stærke fællesskaber, som mere individuel livsfø-relse for de borgere, der ønsker det. Det kan sikres ved at bakke op om foreningslivet, sikre mang-foldighed på skole- og institutionsområdet og arbejde for en forbedret og billigere offentlig trans-port. God mobildækning, stabil, hurtig netforbindelse og ugentlige besøg af bogbussen med bor-gerservicefunktioner er også vigtige for at undgå fraflytning. Mange ældre føler sig nødsaget til at flytte ind til de større byer f.eks. når de ikke længere har kørekort. For SF har det stor værdi, at mennesker kan leve, hvor og som de selv ønsker, derfor må vi tænke kreativt for at finde løsnin-ger, så livet i landområderne og landsbyerne bliver mindre bøvlet for alle borgere; unge som ældre.

INDKØB

SF vil arbejde for at den kommunale indkøbs- og udbudspolitik sikrer, at det lokale erhvervsliv har mulighed for at byde på kommunale opgaver.

SF vil arbejde for at ”Politik for Indkøb og Udbud” samt ”Mad- og Måltidspolitik” ændres, således at der indarbejdes præcise mål for indkøb af især lokalt producerede økologiske varer og andre bæredygtige varer/ ydelser. Det er vigtigt at tjenesteydelser også omfattes af de miljø- og klima-venlige målsætninger.

Kommunens indkøbspolitik bør ikke indeholde bestemmelser, der kan forhindre, at der vælges miljøvenlige varer og tjenesteydelser.

SF foreslår, at Rebild Kommune melder sig ind i "Partnerskab for offentlige grønne indkøb". Der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved at tilslutte sig partnerskabet, ligesom det giver let adgang til miljøfaglig viden om indkøb.

NATURGRAVPLADS

SF vil arbejde for, at få etableret en fredfyldt gravplads uden for folkekirkeligt regi til glæde for medlemmer af andre trossamfund og ateister. Med ændring af ”Lov om begravelse og ligbræn-ding”, er der ikke længere krav om opførelsen af et kapel ved gravpladser, hvilket selvsagt mind-sker etableringsomkostningerne væsentligt. SF ønsker, at Rebild Kommune skal udpege et af kom-munens arealer til gravplads eller købe et areal i, som er velegnet. Hvis gravpladsen etableres på et areal som i dag dyrkes erhvervsmæssigt og desuden ligger inden for en kommende udpegning til Det Grønne Danmarkskort, kan ændringen af arealanvendelsen være med til at skabe mere sammenhæng i naturen. Vi forestiller os en urnegravplads med naturpræg, som kræver minimal pleje. Hvis der plantes et træ ved nedsættelse af hver enkelt urne, vil arealet med tiden udvikle sig til skov, som binder kulstof og dermed gavner klimaet.

Kulturelle begivenheder og en rig kulturhistorie er også vigtige elementer for turismen og ikke mindst i forhold til certificering som geopark. SF støtter etablering af nye kulturevents, forsat ud-vikling af eksisterende events og udvikling af kulturinstitutionerne i kommunen, ligesom oplevel-sesværdien af den fysiske kulturarv skal beskyttes og om muligt forbedres.

For SF er det vigtigt, at tilbud til turister er af en sådan art og kvalitet, at de også har værdi for lo-kalbefolkningen. Øget turisme skaber lokale arbejdspladser, og kan være med til at finansiere og opkvalificere kulturelle tilbud til glæde for Rebild Kommunes borgere.

TURISME

SF støtter det igangværende samarbejde med Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner om at etablere "Geopark Himmerland", bl.a. fordi arbejdet for en UNESCO-certificeret geopark vil rette politisk fokus mod beskyttelse og udvikling af natur- og landskabsværdierne i kommunen. Naturen er Rebild Kommunes vigtigste turistattraktion. Skal flere turister tiltrækkes, uden at det

belaster naturen i uacceptabel grad, skal naturområderne udvides og løbende forbedres. En sats-ning på "Geopark Himmerland" kan sætte skub i den udvikling.

OFFENTLIG TRANSPORT OG CYKELSTIER

SF mener, at vi skal have flere cykelstier i Rebild Kommune for folkesundhedens skyld, for klimaets skyld, for trafiksikkerhedens skyld, for turismens skyld og for selve oplevelsens skyld. Det kan kun gå for langsomt. Der skal specielt arbejdes for, at gøre det muligt for alle kommunens børn at tage cyklen i skole, og i den forbindelse vil der være behov for at tilføre området flere økonomske mid-ler. SF vil endvidere arbejde for oplevelses-cykelstier, som - alle de steder det kan lade sig gøre - tager andre ruter end de tungt trafikerede veje. Alternative ruter forøger fornøjelsen ved at cykle, og gør det mere trygt for forældre at sende deres børn ud på cykel.

Det skal være muligt for borgere i hele Rebild Kommune at have en reel mulighed for at anvende offentlig transport. I den forbindelse er det væsentligt, at de nuværende busruter og muligheden for Flex-ture ikke forringes, da det kan være mange borgeres eneste mulighed for transport.

FYSISK KULTURARV

Mange kulturhistoriske elementer er gennem de seneste årtier forsvundet fra Rebild Kommune eller forringet, dels på grund af uvidenhed herom, men hovedsagelig fordi der ikke har været poli-tisk vilje til at beskytte vores fysiske kulturarv. Eksempler på forringet fysisk kulturarv er Støvring Højskole og landsbyen Støvring, hvis sidste oprindelige bygninger nu er jævnet med jorden.

SF vil arbejde for, at der i den fysiske planlægning tages bedre vare på fælles værdier som kultur-miljøer, historiske bygninger og landskabselementer. SF foreslår, at kulturhistoriske elementer og historiske bygninger registreres, og at den indsamlede viden formidles til borgerne, så alle kan være med til at varetage beskyttelsen. Vi foreslår, at der i kommunens forvaltning udpeges en medarbejder med interesse for kulturarv, som skal have et særligt fokus på dette område.

SF vil gøre en indsats for, at der bliver udarbejdet bevarede lokalplaner for alle værdifulde kultur-miljøer i kommunen, ligesom vi løbende vil vurdere, om nye områder skal udpeges. Redegørelser til lokalplanerne skal indeholde registrering og beskrivelse af de omfattede kulturværdier samt truslerne mod deres beskyttelse. Beskrivelserne skal være så omfattende og konkrete, at de kan tjene som grundlag for vurdering af de forhold, der skal reguleres i lokalplanen.

SF foreslår, at der udarbejdes en kulturarvspolitik for Rebild Kommune, som indeholder mål og strategier for såvel den fysiske kulturarv, som kulturarv inden for musik, fortælling, litteratur og billedkunst.